17 ਹਾੜ 2018 ਸਪੀਚ – ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (17 HARH 2018 SPEECH BY SURJEET SINGH JI)

The speech by Surjeet Singh Ji on the day of 17 harh is: 

PART 1

 

PART 2