ਟੋਪਨ ਜੀ ( ਇਟਾਰਸੀ ਹਰਿ ਸੰਗਤ ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਰ

     ਟੋਪਨ ਜੀਓ,  ਆਪ ਕਾ ਖ਼ਤ  ਮਿਲ  ਗਿਆ  ਹੈ | ਫਿਕਰ ਨਾ

ਕਰਨਾ | ਕਿਆ ਘਬਰਾ ਗਏ |  ਕਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਬਾਸ ਨਹੀਂ ਕਾਟਾ ਕਾ | ਟੋਪਨ ਜੀ ਡਰੋ ਮਤ |  ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਕਾ ਹੈ  ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਟੋਪਨ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਾਤਾ ਹੈ . ਦਰਵੇਸ ਨਹੀਂ  ਨਰੇਸ਼ ਹੈ  ਮੁਫ਼ਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ . ਫ਼ਕੀਰ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਹੈ  ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ | ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਹੈ  | ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ  ਕੌਣ ਸਾ ਰੂਪ ਦੂੰ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਹੋ |  ਮਗਰ ਕੁਛ ਭੀ ਨਾ ਹੋ | ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ . ਜਬ ਮੈਂ  ਹੀ  ਆਪ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਹੈ | ਟੋਪਨ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲੇਗਾ ਔਰ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ |  ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਗਰ ਜੋ ਆਪ ਕਾ ਦਰਜਾ ਹੈ  ਕਿਸੀ ਚਤਰਵਰਤੀ ਕਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼  ਸੇ ਪਿਆਰ | ਅਰਜਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ  ਹੀ  ਹੈ |

25-3-1954