ਪੂਨਾ ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤ ਦਾ ਉਤਰ – LETTER

      ਆਪ ਜੀ ਦਾ  ਖ਼ਤ  ਮਿਲ  ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ | ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ  ਫਿਕਰ 

ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ | ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹ ਫੁਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਰਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਝੂਠ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਸੰਗਤ ਇਸਨੂੰ  ਕਹਾ  ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾ ਹੋ | ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਾ ਹੈ | ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਤਸੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਅਸ਼ਾਤੀ  ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ,  ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੀ | ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ  ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ  | ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜੀ | ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸਰਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ |    

 ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ