ਖ਼ਤ (dunia bare) letter by SachePatshah ji

  ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ  ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੁੰਦੀ  ਹੈ ਜੀ | ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ  ਹੀ  ਧੁਰ ਸੁਗਾਤ ਆਈ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜੀ |                                             

 ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ