2 ਚੇਤ ਸ ਸ 1 ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਓਗਰਾ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- ਹਰਬਾਣੀ (2 chet s s 1 harbani)

YouTube

Scroll down for audio only

Audio Only