22 – ਮਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 22

ਮਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖੀ

     ਸੰਤਨੀ (ਮਾਈ ਗੁਲਾਬੀ) ਦਾ  ਸੱਚੇ  ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੰਤਨੀ

ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ । ਮਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਭੌਂਦੀ ਸੇਵਾ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ  ।  ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਸੰਤਨੀ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਮਾਈ ਸੰਤਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ।  ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਧ ਦਾਸ ਤੇ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਧ ਦਾਸ । ਓਹ ਗੈਰਤ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ   ਕਿ  ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖੁਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੰਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਗਦਾਸ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।  ਓਹ ਗੁਜਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਸਨ ਕਿ ਓਨਾਂ ਗਲ ਘੁਟ ਕੇ ਮਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਆਪ  ਦੀ  ਮਾਤਾ  ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਓਸੇ ਮਾਇਆ  ਨੇ  ਫੇਰ ਡੰਗ ਮਾਰੇ । ਸੁਧ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਧ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਬੁਧ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ  ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਤਾ । ਓਹੋ ਮਾਇਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਾਗੂੰ ਲੜ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਹੜੀਆਂ ਓਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ  ਘਰੀਂ  ਸਾਧਨੀਆਂ ਸਨ, ਓਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ । ਓਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਤਨੀ ਦੇ  ਮਾਰਨ  ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਹੋ  ਗਈ  ।  ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੇ  ਏਹ  ਮਹਿੰਮਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ  ਦੀ  ਮਿਹਰ ਨਾਲ ।