3 ਚੇਤ ਸ ਸ 1 ਬੰਬਿਆਲ ਅਤੇ ਸਿਮਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ , ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ – ਹਰਬਾਣੀ audio