3 ਚੇਤ ਸ ਸ 1 ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਠਾਸੀ ਕਦਮ ਤੇ ਇਕ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- ਹਰਬਾਣੀ

See Youtube or Audio both formats available

 Youtube

 

audio format below for low data usage