34 – ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 34

ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦਬੁਰਜੀ ਵਾਲੇ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

     ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਗਿਆਂ  ਵਾਲਾ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 

ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਧੀ ਦਬੁਰਜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਬੁੱਗੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ।   ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗਾ, ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਾ  ਦੇ । ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਜੀ । ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਜੀ । ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁੜਮ  ਦੀ  ਅੱਸੀ ਸਾਲ  ਦੀ  ਉਮਰ ਸੀ । ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਘਵਿੰਡ ਲਿਆਇਆ ਹੈ । ਔਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੁਪੈਹਰ ਆ ਗਈ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਤ ਗਏ  ਹੋਏ  ਸਨ । ਤੇ ਓਹ ਘਰੋਂ  ਹੋ  ਕੇ ਸਿਧੇ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੀ । ਅੱਗੇ  ਔਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਵਾਢੀ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹਨ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਏ ਤੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ  ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੜਮ  ਨੇ  ਪਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ  ਹੋਏ  ਜੀ ।  ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੜਮ ਵੀ ਦਾਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗ ਪਿਆ ਜੀ । ਬਿਰਧ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਵਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਿਖ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹਨ  ਬਾਬਾ  ਤੂੰ  ਬੈਠ ਜਾ ਬਿਰਧ  ਹੈਂ  । ਓਹ ਸਿਖ ਅੱਗੋਂ  ਬਚਨ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਖੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਹੁਣ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਪ੍ਰੀ   ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ  ਹੋਏ  ਹਨ ਜੀ । ਥੋੜਾ  ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਜ ਮਾਰ ਲਈ  ।  ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ, ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ  ਚਲੇ  ਗਏ ਹਨ । ਉਸ ਬੁਢੜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ  ਗਵਾਲੀਅਰ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਬੁਢੜਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਸ ਨਾਲ  ਬਚਨ  ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਕਿ  ਮੈਂ  ਤਾਂ  ਨਿਹਕਲੰਕ  ਪ੍ਰੀ   ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ।  ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਗਿਆਂ  ਤੋਂ ਨਾਲ  ਲੈ  ਕੇ  ਪ੍ਰੀ   ਪੂਰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ  ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ।  ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ  ।  ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਔਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਪੀਪੇ ਘੀਉ ਦੇ   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜੀ । ਆਣ ਕੇ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ।  ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਘਵਿੰਡ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਫੇਰ ਬੜੁਖੀਂ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੜੁਖੀਂ ਗਿਆ ਹੈ  ਤੇ ਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ  ਕਰ  ਰਹੇ  ਹਨ ।  ਮਸਤਾਨੇ ਖੇਡ ਰਹੇ  ਹਨ  ।  ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ  ਹੋ  ਗਈ । ਮੱਛੀ ਵਾਗੂੰ ਭੌਂ  ਤੇ ਤੜਫਣ ਲਗ ਪਿਆ ।  ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰੀਂ  ਮਾਝੇ   ਦੇਸ ਵਿਚ ਘਵਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹਨ ।  ਤੇ ਬੜੁਖੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪਕੜ  ਹੋ  ਗਈ ਹੈ । ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਖਾਇਆ,  ਸਿਖ ਨੂੰ  ਬਚਨ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ  ਕਿ  ਸਿਖਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇ ਭੁਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂ ਲਾ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਵਖੌਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜਾ  ਤੂੰ  ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ  ਹੈਂ  ।   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਹਣ ਦੇਂਦੇ । ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਗਲ ਵਿਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਲੌ । ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ  ਹੋਈ  ਕਿ  ਸੰਤਾ ਏਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਓਨਾਂ ਏਹਦਾ ਲਹੂ ਨਚੋੜ ਕੇ ਏਨੂੰ ਛਡਾਂਗੇ ।  ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ  ਗਈਆਂ ਸੁਕ ਕੇ ਤੀਲੇ ਵਾਗੂੰ  ਹੋ  ਗਿਆ ਜੀ । ਫੇਰ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਨੇ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤੀਆਂ  ਤੇ ਅੱਗੇ  ਮਾਰਗ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ । ਇਹ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਦਬੁਰਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੈਂਹਦਾ ਸੀ ।  ਉਸ ਆਣ ਕੇ ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਪੱਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਿ  ਮੈਂ  ਪ੍ਰੀ   ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ।।

     ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ  ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ । ਓਹ ਵੀ ਭੁਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂ ਕੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗ ਪਈ । ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ   ਬੜਾ   ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ । ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ, ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ।  ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ  ।  ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਣੇਂਵਾ ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ  ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ  ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ । ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੋੜੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ  ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ   ਬੜਾ   ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ।  ਸਾਰੇ ਗਭਰੂ ਸਨ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ  ਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਘਵਿੰਡ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਨੇ  ਮਕਾਨਾਂ  ਦੀ  ਉਸਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ  ।  ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸਨ  ਕੋਈ ਮਾਇਆ  ਦੀ  ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ,  ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਜੋਹ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਗੱਲ ਕੀ  ਸਿਖ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ ਹਨ  । ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਐਡੀ ਦਇਆ, ਸਿਖ  ਰੱਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਕਦੇ  ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਕੋਠੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾਮ  ਬਣਾ  ਲਿਆ  ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਕਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖ ਸੀ । ਉਸ  ਨੇ  ਵੀ ਗੱਡਾ ਤੇ ਬਲਦ ਖੜ ਕੇ  ਬੜੀ  ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ  ਦੀ  ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਮੋ  ਤਾਊਨ ਦੀ  ਬੀਮਾਰੀ  ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ  ਦੀ  ਵਿਥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,  ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲਾ  ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ  ।  ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇ ਚਕ ਵਾਲੇ   ਨੇ  ਨਵਾਰੀ ਪਲੰਘ   ਬਣਾ  ਕੇ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਡਾਹ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸੋਹਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ  ਲਾਟੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਦੋਏ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ।  ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਤਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਹੈ  ।   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾਮ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਖੰਡ  ਦੀ  ਪੁਰੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਿਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ  ਦੋ  ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਸਿਖ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ । ਮਾਤਾ  ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ।।