40 – ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ – JANAMSAKHI 40

ਮਹਾਰਾਜ  ਸ਼ੇਰ  ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ  ਨੇ  ਜਨਮ ਲੈਣਾ

     ਦੂਸਰੀ ਸੌਣ  ਦੀ  ਦੇਸੀ ਤਰੀਕ ਮਾਤਾ  ਨੈਣੋ  ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ  ਨੇ  ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ  । 

ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ  ਰਹੇ  ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਸਭ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ   ਕਿ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ  ਨੇ  ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਸਿਖੀ  ਬਚਨ  ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ।  ਸੱਚੇ  ਪਿਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਲੰਘ  ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਜਾਹ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ । ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਚੇ ਕਪੜੇ ਵਿਚ ਵਲੇਟ ਕੇ  ਲੈ  ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਪਾਇਆ ਜੀ ।   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਹਰੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ   ਰਹੇ  ਹਨ ਤੇ ਪਲੰਘ  ਤੇ ਲਿਟਾ  ਰਹੇ  ਹਨ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ  ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ  ਰਹੇ  ਹਨ  ਤੇ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦਾ ਕੋਮਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ  ਬਚਨ  ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ   ।  ਏਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ੧੦੦ ਗਡ ਜੋਰ  ਦੀ  ਆ  । ਏਨੇ ਬਚਨ  ਕਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲਗੇ  ਗੁਜਰ ਸਿੰਘ   ਲੈ   ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਲੌ । ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ । ।