70 – ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 70

ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

     ਇਕ ਮਾਈ ਦਿਲੀਉਂ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ  ਔਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ।  ਫਿਰ ਦੋ

ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ  ਕਿ  ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਔਣ ਵਾਸਤੇ  ਬੜੀ  ਤਿਆਰ ਰੈਂਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ  ਸੱਚੇ  ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਾਏ ਖੂਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਬਚਨ  ਕੀਤਾ, ਮਾਈ  ਤੂੰ  ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ  ਸਾਡਾ ਨਾਂ  ਲੈ  ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ।  ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਖਾਂ  ਨੇ  ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੀਤਾ ।  ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ  ਦੀ  ਰੱਛਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਾਈ  ਨੇ  ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਦਿਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ । ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ  ਸੀ ।