81 – ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI

ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

     ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿਖ  ਬਾਲੇ ਚੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਖ ਸੀ । ਓਸ ਗਡ

ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ  ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ  ਭਾੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੇਹੜੀ ਬੀਬੀ ਸੀ,   ਬੜਾ   ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਡ  ਦੀ  ਜਰੂਰਤ ਪਵੇ ਓਸੇ ਵਕਤ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘਵਿੰਡ ਗੱਡ  ਲੈ  ਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋ  ਜਾਂਦਾ  ਸੀ ।  ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਰਮ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਸੀ,  ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ । ਜੇਹੜੀ ਉਸ  ਦੀ  ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਰਮ ਭੀਲਣੀ ਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ,  ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ  ਦੀ  ਸਰਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ।  ਸਿਖਾਂ  ਦੀ  ਸੇਵਾ  ਦੀ  ਮੈਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਧੰਨ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ  ਉਸ ਦੇ ਸਿਖ ਹਨ ਜੀ ॥