82 – ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨਿਹਾਲੋ ਦੀ ਸਾਖੀ – JANAMSAKHI 82

ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਧੀ ਨਿਹਾਲੋ  ਦੀ  ਸਾਖੀ

    ਇਕ ਸਮੇਂ  ਦੀ  ਗਲ ਹੈ   ਕਿ  ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸਿਖ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ

ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਗੱਡਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਰਾਤ ਭੁਚਰ ਆ  ਰਹੇ  ਹਨ । ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਨੂੰ ਵੇਖ  ਬੜੀ  ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ।  ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਸਿਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏ  ਹਨ, ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ  ਦੀ  ਧੀ ਨਿਹਾਲੋ ਕੁਛੜ ਕਾਕੀ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ  ਕਿ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈਏ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਘਵਿੰਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ । ਜਿਦਣ ਗੱਡਾਂ ਔਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ  ।  ਨਿਹਾਲੋ ਫੇਰ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ।  ਨੈਹਰੋ ਨੈਹਰ ਗੱਡਾਂ  ਤੁਰੀਆਂ ਔਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਲਸੀਆਂ ਤੇ ਘਵਿੰਡ  ਦੀ  ਬਰੋਬਰ ਤੇ  ਰਸਤੇ  ਵਿਚ ਟੋਆ ਸੀ । ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਨਾ । ਗਡ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿਗ ਕੇ ਪਾਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਨੈਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਗ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲੋ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ  ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਹੜੀ ਕਾਕੀ ਕੁਛੜ ਸੀ ਓਹ ਨੈਹਰ  ਦੀ  ਪਟਰੀ ਤੇ ਡਿਗ ਕੇ ਗਿਠ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ।  ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ  ਬੁਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ  ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਉਤੋਂ ਲਾਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲੋ  ਦੀ  ਲੱਤ ਟੁਟ ਗਈ ਹੈ । ਭੋਂ ਕੇ ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਆਣ ਲਗਾ । ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਲੀੜਾ  ਲੈ  ਕੇ ਬੁਧ ਸਿੰਘ  ਨੇ  ਲਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿਤੀ  ।  ਫੇਰ  ਛੋਟੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ।  ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਂਦੇ ਹਨ  ਕਿ  ਕੁੜੀ ਡੁੱਬ ਨਾ ਗਈ  ਹੋਵੇ  । ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਕਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਪਿਆ ਹੈ । ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ । ਨਾ ਰੋਈ ਤੇ ਨਾ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ ਹੈ  ।  ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੈ  ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਰਾਤ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ  ।  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਗੋਂ ਵਾਜ ਦਿਤੀ   ਕਿ  ਖਣੀ ਗੱਡੇ ਆ ਗਏ ਹਨ  ।  ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ।  ਫੇਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚੋਂ ਘਰ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ।  ਜਾ ਕੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕੀਤੀ  ਕਿ   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸ ਤਰਾਂ  ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲੋ ਗੱਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ   ਰਸਤੇ  ਵਿਚ ਗੱਡਾ ਪਾਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ  ਦੀ  ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ।   ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਭੁਚਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦੇਉ, ਰਮਾਨ ਆ ਜਾਉ । ਨਿਹਾਲੋ ਨੂੰ ਭੁਚਰ ਛੱਡ ਆਏ ।  ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਬਚਨ  ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦਿਤੀ  ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੀ ੨੦(20) ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਤ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਘਵਿੰਡ  ਲੈ  ਗਏ ਹਨ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ । ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ॥