85 – ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੰਘ ਬਾਰੇ – JANAMSAKHI 85

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਲੰਘ  ਬਾਰੇ

    ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘ  ਹਵੇਲੀ ਡਾਹਿਆ ਹੈ ।  ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਨੇ ਅੱਕ ਦੀਆਂ

ਲੱਕੜਾਂ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਸਣ ਕੱਡਣੀ ।  ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਦੂਰ ਪੰਜ ਛੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਭੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਸਣ ਕੱਡਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵਾਣ ਕੱਤਣਾ ।  ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਦੋ  ਛਟਾਕਾਂ  ਸੂਤਰ ਕੱਤਣਾ ਜੀ । ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਲ ਦੀ  ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ । ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੇਰ ਪੱਕਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ।  ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ  ਕਿ  ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,  ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ  ਕਿ  ਅੱਕ ਦਾ ਵਾਣ ਹੈ । ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਕਿ  ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਏਨਾਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਲ ਸਿੰਘ  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ।  ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿਖ ਡਲ ਦਾ ਸੀ । ਉਸ  ਨੇ  ਟਾਲੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ । ਪਾਲ  ਸਿੰਘ ਸਿਖ  ਨੇ  ਪਲੰਘ  ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿਤਾ । ਫਿਰ ਭਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਣਿਆ ਹੈ । ਦੇਸੀ ਸੂਤਰ  ਦੀ  ਪੈਂਦ ਪਲੰਘ  ਨੂੰ ਪਾ ਤਿਆਰ ਹੋ  ਗਿਆ  ਹੈ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਓਸੇ ਪਲੰਘ  ਤੇ ਰਹਿਣ,  ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ   ਏਹ  ਪਲੰਘ  ਸਿੰਘਾਸਣ  ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਡਾਹ ਦਿਓ ।  ਸੱਚੇ  ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੰਘ  ਅੰਦਰ  ਡਾਹ ਦਿਤਾ ।  ਰੋਜ਼ ਪਲੰਘ ਥੱਲੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਧੂਪ ਧੁਕੌਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲੰਘ  ਦੇ ਕੋਲ ਘਿਉ ਦਾ ਸ਼ਮੇਦਾਨ ਜਗੌਣਾ । ਇਸ ਪਲੰਘ  ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ  ਗਿਆ ॥