G01L06 – 13 Bhadro 2006 bikarmi pind Bugge Jila Amritsar