G01L07 – 14 Bhadro 2006 Bikarmi Pind Jethuwal Bachan Hoye – harbani audio