G01L08 – 15 Bhadro 2006 Bikarmi Pind Jethuwal Daya Hoyi – harbani audio