G01L19 – 25 poh 2006 Bikarmi Pind Jethuwal Bachan Hoye