ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਘਰ ਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ – ਸ਼ਬਦ (HAR SANGAT TERE DARSHAN NU, GHAR CHAL PARMESHAR AYEA – SHABAD)

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ,

ਘਰ ਚਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਓਹ ਦੁਵਾਰਾ,

ਜਿਸ ਘਰ ਵਸੇ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰਾ,

ਨਿਰਗੁਣ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੁਨਾਰਾ,

ਇਕੋ ਵੇਖੇ ਵੇਖਣਹਾਰਾ,

ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਅਗੰਮ ਪਿਆਰਾ,

ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਪਤ ਜ਼ਾਹਰਾ,

ਨਾਤਾ ਸਤਿਜੁਗ ਚਰਨ ਜੂੜਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਾਰਾ,

ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਧਾਮ ਥਾਰਾ,

ਸਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣਾ ਫੇਰਾ ਪਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ,

ਜਿਥੇ ਸੋਹੇ ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ਣ,

ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ ਵਖਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾ,

ਜੋਤੀ ਜਲਵਾ ਨੂਰੀ ਤੇਜਾ,

ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਗ ਸੁਣਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰਿ,

ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,

ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਰਚਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰੋ ਦਿਖਾਓ,

ਜੁਗ ਜੁਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਓ,

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਦੀਦਾਰ,

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰ,

ਵਖਰਾ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਨੈਣ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਬਹਿਣ,

ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜਗਤ ਤਜਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅੱਖ,

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੇਵਾਂ ਦੱਸ,

ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਦਾ ਦਵੈਤ ਚੁਕਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਨੇਤਰ,

ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਣਾ ਚੁਕਾਵਾਂ ਛੇਕੜ,

ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਕੋਇ ਨਾ ਆਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਜਨ ਭਗਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਹੱਥ,

ਮੈਂ ਓਹੀ ਪੁਰਖ ਸਮਰਥ,

ਜੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਸ ਵਟਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਸਚਖੰਡ ਦਵਾਰਿਉਂ ਆਇਆ ਨੱਸ,

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਵਸ,

ਵਸਲ ਇਕੋ ਯਾਰ ਕਰਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੋਵੇ ਪੱਕ,

ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਥਕ,

ਥਕਾਵਟ ਪਿਛਲੀ ਦਿਆਂ ਗਵਾਈਆ |

ਜੇ ਪਿਛੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਆ ਛੱਡ,

ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅੱਡ,

ਵੱਖਰੀ ਧਾਰ ਨਾ ਕੋਇ ਰਖਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਜੇ ਬੱਧਕ ਲਿਆ ਸਦ,

ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੱਦ,

ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ,

ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹਸ,

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਰਖਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਮਾਰਗ ਇਕੋ ਦੇਵਾਂ ਦੱਸ,

ਜਪ ਤਪ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਏ ਨਾ ਹਠ,

ਬਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

ਏਥੇ ਓਥੇ ਲਵਾਂ ਰੱਖ,

ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਹਕ,

ਹਾਕਮ ਧੁਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਬਣਾਈਆ |

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰਿ,

ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,

ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਢਠ,

ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਾ ਕੋਇ ਰਖਾਈਆ |

ਹਰਿ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰