ਇਕੋ ਧਿਆਨ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ – ਸ਼ਬਦ (IKO DHIYAN HAR NIRANKAR – SHABAD)

ਇਕੋ ਧਿਆਨ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ |

ਦੋਏ ਜੋੜ ਕਰੋ ਨਿਮਸਕਾਰ |

ਮੰਗਣ ਆਏ ਚਰਨ ਦੁਆਰ |

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਹਰਿ ਭੰਡਾਰ |

ਖੋਲ੍ਹ ਦੁਵਾਰ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ |

ਵਖਾਓ ਘਰ ਜਿਥੇ ਵਸੇ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ |

ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ,

ਮੰਗਣ ਆਏ ਜੋ ਜਨ ਦੁਵਾਰ |