ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਤਿੰਨ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਓ – ਸ਼ਬਦ (SIMARO SIMAR SIMAR SUKH PAO, TIN KALESH MAN MAHE MITAO – SHABAD)

ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ |

ਤਿੰਨ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਓ |

ਹਉਮੇ ਸੰਸਾ ਰੋਗ ਚੁਕਾਓ |

ਘਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏਕਾ ਪਾਓ |

ਦੂਜੇ ਦਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਜਾਓ |

ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਜੂਨੀ ਰਹਿਤ

ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ

ਸੀਸ ਜਗਦੀਸ ਇਕ ਝੁਕਾਓ |

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਹਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸ

ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਹਸ ਹਸ,

ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰ ਇਕ ਧਿਆਓ |

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰਿ,

ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,

ਜਿਸ ਜਨ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਦਰ,

ਦਰ ਘਰ ਸਾਚਾ ਇਕ ਜਣਾਓ |